Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden behelzen contractuele betrekkingen tussen de commerciële instelling Alkobel BV (hierna “Alkobel”) met zetel te Westpoort 63 – 2070 Zwijndrecht – België (hierna: “onze lokalen”) enerzijds en kopers en gebruikers van de websites signalisatie.be, alkobel.be en alkobel.com (hierna: “koper”) anderzijds.

 1. Verkopen en transacties worden enkel door huidige Algemene Voorwaarden geregeld, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Alkobel. Iedere bestelling sluit de automatische aanvaarding in van deze voorwaarden in alsook de verbintenis van de koper zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet in te roepen. Alkobel kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de Algemene Voorwaarden te wijzigen, het is daarom noodzakelijk deze bij elke voorlegging te herlezen. Door verbinding te maken met onze website(s) verbindt de koper zich ertoe de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren. De aangestelde, de medewerker of de echtgenoot/echtgenote van de koper vertegenwoordigt hem/haar en is verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover de koper.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen ter beschikking gesteld van de koper in onze lokalen, waar de levering verondersteld is gedaan te zijn. Tenzij anders overeengekomen en in de veronderstelling dat de goederen vervoerd moeten worden, zijn de vervoerskosten ten laste van de koper. In elk geval verbindt de koper zich tot het komen halen of aanvaarden, zonder verwijl, van de goederen van zodra de verkoper hem heeft laten weten dat deze te zijner beschikking zijn. De termijnen zijn enkel ten aanwijzende titel aangeduid en het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of schadevergoeding. Alkobel behoudt zich het recht voor, gedeeltelijke leveringen te doen, welke een gedeeltelijke verkoop uitmaken.
 3. De risico’s zijn ten laste van de koper vanaf het vertrek uit onze lokalen. Alkobel loopt geen enkele verantwoordelijkheid op ten gevolge van vertraging, het ontbreken van of beschadiging aan de goederen tijdens het vervoer ervan.
 4. De goederen worden verondersteld aanvaard te zijn in onze lokalen vanaf hun terbeschikkingstelling aan de koper, wanneer deze zelf tot het ophalen ervan overgaat. Bij gebreke hieraan worden zij verondersteld aanvaard te worden binnen de 48 uren na de levering. Het stilzwijgen, gehouden door de koper gedurende deze termijn, geldt als aanvaarding, zonder voorbehoud en maakt elke latere betwisting zonder uitwerking.
 5. Iedere betwisting, welke deze ook weze, moet aan Alkobel toegestuurd worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Iedere betwisting in verband met een verborgen gebrek, dient betekend te worden bij Alkobel per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en dit ten laatste binnen de maand volgende op de levering. Deze termijnen zijn bindend.
 6. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar op de zetel van de verkoper, contant en zonder disconto. Wanneer het de koper toegelaten is de prijs van de producten in gedeeltelijke betalingen te regelen, betekent de niet-naleving van één van de termijnen de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog verschuldigde saldo en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De betalingen worden steeds aangerekend op de regeling van de oudste schuld en, bij voorrang, op de vervallen verwijlinteresten en de eventuele kosten.
 7. De geoffreerde prijs wordt als richtprijs gegeven, die de koper aanvaardt. De toegepaste prijs zal deze zijn die van toepassing is op de datum van de levering. Alkobel behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen, al zullen bij facturatie de tarieven worden gehanteerd die op het moment van plaatsing van de bestelling op de website voorkomen.
 8. Bij laattijdige of onvolledige betaling wordt kwestige factuur, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege vermeerderd en dit zonder enige ingebrekestelling met een forfaitaire vergoeding van 15,00% en met een minimum van EUR 100,00, vermeerderd met een conventionele verwijlinterest van 1,50% per maand.
 9. Alkobel behoudt de volle eigendom van de goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de taksen en de bijhorigheden. In geval van niet volledige betaling van de prijs en van de bijhorigheden, in geval van beslag ten laste van de koper, aanvraag tot concordaat, dagvaarding in faling, publicatie van een geprotesteerde wissel of het in vereffening stellen van de medecontractant, behoudt Alkobel zich het recht voor, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de ontbinding van het contract, de annulering en/of de onderbreking van alle bestellingen, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. De koper verbindt er zich toe Alkobel onmiddellijk te verwittigen en dit op straffe van schadevergoeding, van elk beslag dat door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe Alkobel in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht zijn goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten tot de lokalen te treden en alle kosten te dragen van het wegnemen van deze goederen. De naam van der derde verwerven moet op eenvoudige aanvraag meegedeeld worden aan Alkobel.
 10. Het is de koper verboden de producten of onderdelen ervan te wijzigen op om het even welke wijze. Het is de koper verboden de producten of onderdelen ervan na te bootsen, de nabootsing ervan toe te laten of op om het even welke wijze deze te bevoordeligen.
 11. Indien één van de veronderstellingen, zoals voorzien in artikel 8 zich voordoet, behoudt Alkobel zich het recht voor alle contracten, welke in uitvoering zijn, te ontbinden en dit bij middel van het opsturen van een aangetekend schrijven, dat de ontbinding doet verlopen van rechtswege. In geval van ontbinding en/of aflassing van het contract, ten laste van de koper, zal aan Alkobel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30,00% van de totale verkoopprijs als vergoeding, wat geen belemmering vormt voor Alkobel om een vergoeding te vragen die hoger ligt, indien Alkobel het bewijs voorlegt dat zijn schade hoger ligt dan deze 30,00%. Het reeds betaalde voorschot wordt hierop aangerekend.
 12. In geval van levering door Alkobel, moet de plaats van levering toegankelijk zijn voor vrachtwagens en kranen.
 13. De geleverde waarborg beloopt 1 maand na de levering of na ter beschikkingstelling in de lokalen van de verkoper, op de stukken en werkuren voor zover de artikelen bij Alkobel ter controle of ter herstelling worden teruggebracht. Alkobel waarborgt geen schade die het gevolg is van het niet-naleven van de werkings- en onderhoudsvoorschriften van de verkoper.
 14. Iedere betwisting betreffende dit contract wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen koper en Alkobel worden geacht ontstaan te zijn in de maatschappelijke zetel van Alkobel.
 15. Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd zolang de annulering wordt gemeld voor verzending van de goederen en zolang deze melding schriftelijk wordt gedaan.
 16. Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en af magazijn tenzij specifiek anders vermeld. Verzendkosten worden door Alkobel berekend en zijn pas definitief bij de orderbevestiging.
 17. Alkobel besteedt de grootste zorg aan het beschikbaar stellen van informatie over de eigenschappen van de producten, eventueel met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens verstrekt door haar partners en leveranciers, eventueel aangevuld met foto’s ter illustratie en dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.
 18. Alkobel verwerkt de bestellingen rekening houdend met de beschikbare voorraden. Indien een artikel niet voorradig is, verbindt Alkobel zich ertoe de koper hiervan binnen de 15 werkdagen na het doorgeven van de bestelling te verwittigen en u een geschatte levertermijn te bezorgen.
 19. Wanneer een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven termijn kan een onderzoek bij de vervoerder worden ingesteld. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Gedurende deze periode kan worden overgaan tot terugbetaling of tot nieuwe verzending van goederen.
 20. De koper verbindt zich ertoe elke levering te controleren en bij gebrek Alkobel binnen de 8 dagen na levering schriftelijk te verwittigen. Enkel goederen die worden teruggestuurd in originele staat, met originele verpakking en voorzien van alle accessoires en bijhorigheden kunnen worden geaccepteerd. Het wordt aangeraden de goederen aangetekend of per koerierdienst terug te sturen en vergezeld van het retourdocument dat kan worden gedownload van onze website of verkregen op eenvoudig verzoek.
 21. Alkobel werkt samen met MultiSafePay voor de verwerking van de online betalingen. Als onze verzekeraar of onze medewerkers fraude vermoeden, kan Alkobel ertoe overgaan de betaling van de koper te annuleren.
 22. Alkobel biedt de koper een termijn van 7 werkdagen waarin een product waarover men niet tevreden is, kan terugsturen. Binnen deze termijn kan het product voor eigen kosten en vergezeld van de rekening en de compleet ingevulde Retourbon geretourneerd worden. Elke retourzending dient voorafgaandelijk te worden aangekondigd. Deze termijn begint op de dag na ontvangst van het product. Producten die incompleet, beschadigd of bevuild zijn zullen niet worden geaccepteerd. Ook gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden teruggenomen. Als men gebruik maakt van het recht op teruggave doet Alkobel er alles aan om de koper zo snel mogelijk terug te betalen. Dit is echter afhankelijk van technische controle die uitgevoerd wordt en die maximaal 3 weken kan duren. Terugbetalingen gebeuren steeds per overschrijving.
 23. Persoonsgegevens van kopers worden opgenomen in het klanten- en/of prospectenbestand van Alkobel. De gegevens worden opgeslagen om bestellingen te kunnen verwerken en om promotionele berichtgeving te verzenden. Alkobel verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen teneinde persoonlijke gegevens zo te beschermen dat vermeden kan worden dat deze vertekend, beschadigd of op onrechtmatige wijze aan derden meegedeeld worden. Kopers kunnen te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief om geen e-mails meer te ontvangen.
 24. De inhoud van de Alkobel websites, de catalogus en andere publicatie is eigendom van Alkobel, haar medecontracten of partners. Iedere gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud op welke manier of drager ook, dient voorafgegaan te worden van uitdrukkelijke toestemming. Alle door onze diensten aangeboden informatie, inhoud, bestanden en software zijn beschermd volgens de Belgische en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en copyright. Alkobel kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor overtredingen door een gebruiker/koper of voor diens handelingen op de website.
 25. Alkobel verwerpt elke aansprakelijkheid inzake eventuele schade aan de informaticasystemen van de koper ten gevolge van diens bezoek aan de website, alsook eventuele geleden schade ten gevolge van het, al dan niet tijdelijk, onbeschikbaar zijn van de website.
 26. Elke online bestelling via de Alkobel webshop wordt geverifieerd én bevestigd door de Alkobel medewerkers. Wij attenderen u erop dat het mogelijk is dat er bij de verkoop van artikelen met elektrische componenten en/of batterijen (indien verkoop aan Belgische klanten), bijkomende milieu- en recyclagebijdragen (BEBAT en/of RECUPEL) aangerekend kunnen worden.